رشته های تحت پوشش

فعالیت گروه ترجمه سیناپس درحیطه این شاخه و گرایش های علمی می باشد.

رشته های علوم پایه و علوم محیطی

 

 

رشته های علوم پایه و علوم محیطی:

 • زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
 • شیلات و گرایش های مختلف علوم آبزیان
 • شیمی (آلی، بیوشیمی، مهندسی شیمی)
 • بیوتکنولوژی
 • نانوتکنولوژی
 • نانوبیوتکنولوژی
 • آمار زیستی
 • انگل شناسی
 • قارچ شناسی
 • ژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • ویروس شناسی
 • زیست شناسی تکوینی
 • مهندسی بافت
 • سم شناسی
 • حشره شناسی پزشکی
 • بیوانفورماتیک
 • بیولوژی دریا
 • اکولوژی
 • آلودگی محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 • زمین شناسی (گرایش های مختلف علوم جوی و علوم زمین)
 • اقیانوس شناسی
 • شیمی دریا
 • فیزیک دریا
 •  و ...
رشته های علوم پزشکی:
 • پزشکی
 • داروسازی
 • علوم پایه پزشکی
 • بهداشت
 • مامایی
 • پرستاری
 • ژنتیک انسانی
 • باکتری شناسی
 • فیزیولوژی پزشکی
 • و ...
 
رشته های علوم فنی و مهندسی:
 • ​مهندسی شیمی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی برق
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • ریاضی
 • آمار
 • فیزیک
 • مهندسی صنایع
 • علوم کامپیوتر
رشته های علوم انسانی:
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • علوم سیاسی
 • جامعه شناسی
 • مشاوره
 • روان شناسی
 • حسابداری
 • آینده پژوهی
 • و ...