رشته های تحت پوشش

فعالیت گروه ترجمه سیناپس درحیطه این شاخه و گرایش های علمی می باشد.

رشته های علوم پایه و علوم محیطی

   

   

  رشته های علوم پایه و علوم محیطی:

  • زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
  • شیلات و گرایش های مختلف علوم آبزیان
  • شیمی (آلی، بیوشیمی، مهندسی شیمی)
  • بیوتکنولوژی
  • نانوتکنولوژی
  • نانوبیوتکنولوژی
  • آمار زیستی
  • انگل شناسی
  • قارچ شناسی
  • ژنتیک
  • میکروبیولوژی
  • ویروس شناسی
  • زیست شناسی تکوینی
  • مهندسی بافت
  • سم شناسی
  • حشره شناسی پزشکی
  • بیوانفورماتیک
  • بیولوژی دریا
  • اکولوژی
  • آلودگی محیط زیست
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی منابع طبیعی
  • زمین شناسی (گرایش های مختلف علوم جوی و علوم زمین)
  • اقیانوس شناسی
  • شیمی دریا
  • فیزیک دریا
  •  و ...
  • پزشکی
  • داروسازی
  • علوم پایه پزشکی
  • بهداشت
  • مامایی
  • پرستاری
  • ژنتیک انسانی
  • باکتری شناسی
  • فیزیولوژی پزشکی
  • و ...
   
  • ​مهندسی شیمی
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی برق
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • ریاضی
  • آمار
  • فیزیک
  • مهندسی صنایع
  • علوم کامپیوتر
  • مدیریت
  • اقتصاد
  • علوم سیاسی
  • جامعه شناسی
  • مشاوره
  • روان شناسی
  • حسابداری
  • آینده پژوهی
  • و ...