چنان چه نیاز به دریافت اطلاعات در زمینه های زیر می باشید می توانید سوال خود را در همین صفحه مطرح کنید:

 

1- دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون فرآیندهای کاری گروه مترجمین سیناپس

2- وضعیت فعلی سفارشات کاری خودتان با ذکر شماره پیگیری

3- دریافت راهنمایی و مشاوره پیرامون انتخاب مجلات تخصصی برای سابمیت مقاله و نحوه سابمیت مقاله

4- مشاوره در زمینه تمامی خدمات گروه مترجمین سیناپس