تعیین هزینه ویرایش تخصصی

بر اساس زبان و سطح کیفیت در خواستی مشتریان هزینه ویرایش تخصصی متون علمی، مقالات، گزارشات و پروژه های علمی طبق جدول پایین تعیین می شود

 

فوریت زمانی

زبان

کیفیت

نرخ هر صفحه

تخفیف (متون بیش از 6000 لغت)

عادی

ویرایش متون فارسی

عادی

4000

حداکثر تا 10 درصد

تخصصی

6000

حداکثر تا 10 درصد

ویرایش متون انگلیسی

عادی

10000

حداکثر تا 10 درصد

تخصصی

16000

حداکثر تا 10 درصد

* هر صفحه استاندارد 250 واژه محسوب می شود.

* در حالت عادی هزینه جداگانه برای تایپ لحاظ نمی شود.

متون داخلی تصاویر تنها به درخواست مشتری ترجمه یا ویرایش می شود. هزینه طراحی مجدد تصاویر به صورت جداگانه محاسبه می شود.

در حالت نیمه فوری زمان تحویل سه چهارم حالت عادی، قیمت 1.5 برایر حالت عادی محاسبه می شود.

در حالت فوری زمان تحویل نصف حالت عادی و قیمت دو برابر حالت عادی محاسبه می شود.

 

 

برای ارسال سفارش به این لینک مراجعه کنید.