نمونه شماره 2. علوم بین رشته ای (نانوتکنولوژی)

 

In the heady days of any new, emerging technology, definitions tend to abound and are first documented in reports and journal publications, then slowly get into books and are finally taken up by dictionaries, which do not prescribe, however, but merely record usage. Ultimately the technology will attract the attention of the International Standards Organization (ISO), which may in due course issue a technical specification (TS) prescribing in an unambiguous manner the terminology of the field, which is clearly an essential prerequisite for the formulation of manufacturing standards, the next step in the process.

 

در روزهای ظهور پرشتاب تکنولوژهای جدید، تعاریف جدید رو به افزایش است، به طوری که ابتدا در گزارش‌ها و مجلات مستند می‌شوند، سپس به آرامی وارد کتاب‌ها شده، و در نهایت وارد دیکشنری‌ها می‌گردند، که هرچند صرفا کاربرد آن‌ها را ثبت می‌کند، ولی کاربردی را توصیه نمی‌کند. در نهایت این تکنولوژی مورد توجه سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) قرار خواهد گرفت، که در بیشتر اوقات ممکن است مشخصات فنی (TS) را منتشر کند که به طور واضح و بدون ابهام ترمینولوژی زمینه مورد نظر را ارائه می‌دهد، که در گام بعدی فرآیند، به وضوح پیش‌نیاز اساسی تدوین استانداردهای تولید می‌باشد.