متن اولیه به انگلیسی:

The  prefix  nano  is  derived  from  the  Greek  word  nanos  meaning “dwarf,” need and today it is used as a prefix describing 10–9 (one billionth) of a measuring unit. Therefore, nanotechnology is the field of research and fabri- cation that is on a scale of 1 to 100 nm. The primary concept was presented on December 29, 1959, when Richard Feynman presented a lecture entitled “There’s Plenty of Room at the Bottom” at the annual meeting of the American Physical Society, the California Institute of Technology (this lec- ture can be found on several web sites; see ref. 1). Back then, manipulating single atoms or molecules was not possible because they were far too small for available tools. Thus, his speech was completely theoretical and seem- ingly far-fetched. He described how the laws of physics do not limit our abil- ity to manipulate single atoms and molecules. Instead, it was our lack of the appropriate methods for doing so. However, he correctly predicted that the time for the atomically precise manipulation of matter would inevitably arrive. Today, that lecture is considered to be the first landmark of science at the nanolevel.

متن ترجمه به فارسی:

پیشوند نانو (nano) از واژه یونانی nanos به معنی «کوتوله[1]»، مشتق شده است و امروز از آن به عنوان پیشوندی برای توصیف 9-10 (یک میلیاردم) از واحد اندازه‌گیری استفاده می‌کنند. بنابراین، نانوتکنولوژی یک زمینه تحقیقاتی و ساخت در مقیاس 1 تا 100 نانومتر است. مفهوم اولیه در 29 دسامبر سال 1959، هنگام ایراد سخنرانی ریچارد فاینمن[2] با عنوان «آن پایین فضای بسیار زیادی وجود دارد[3]» در نشست سالانه انجمن فیزیک آمریکا، در انستیتو فناوری کالیفرنیا ارائه شد (این سخنرانی را می‌توان در وب سایت‌های مختلف یافت؛ به منبع 1 رجوع کنید). در آن زمان، دستکاری اتم‌ها یا مولکول‌های منفرد ممکن نبود زیرا آنها بیش از حد برای ابزارهای موجود کوچک بودند. در نتیجه، سخنرانی او به طور کامل تئوریک بود و ظاهرا دور از ذهن بود. او توضیح داد که چگونه قوانین فیزیک توانایی ما را برای دستکاری اتم‌ها و مولکول‌های منفرد محدود نمی‌کنند. در عوض، محدودیت برای انجام چنین کاری به خاطر فقدان روش‌های مناسب ما بود. با این حال، او به درستی پیش‌بینی کرد که ناگزیر زمان دستکاری دقیق اتمی مواد فرا می‌رسد. امروزه، آن سخنرانی به عنوان اولین نقطه عطف علم در سطح نانو در نظر گرفته می‌شود.[1] dwarf

[2] Richard Feynman

[3] There’s Plenty of Room at the Bottom

برای ثبت سفارش ترجمه می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.